Aircraft repair centres

认证的航空修理企业和服务中心 

飞机维修企业批准

 

在发展全球服务基础设施框架内俄罗斯直升机控股公司开展下列工作:组织直升机维修生产,对于俄罗斯制造的直升机大修企业进行技术审核以及的认证。

这个活动旨在解决以下任务:

  • 采用与国际惯例接轨的直升机售后服务现代的系统;
  • 由俄罗斯直升机股份公司(作为设计方,制造方)向直升机维修厂提供支持,确认大修是否符合俄罗斯直升机股份公司的要求,维修和监管文件,以便确保大修后制定充分修间寿命(使用寿命)及其后续延长。

2014年9月19日,根据俄罗斯直升机股份公司99-УК号指令《关于与直升机维修企业互动组织维修生产,技术审核和授权的程序的条例》(以下简称该条例)生效。

  • 该条例规定俄罗斯直升机控股公司与进行民用直升机大修的维修企业之间的相互关系的原则,以及对该企业执行以下程序时提的要求:
  • 掌握直升机大修后组织直升机维修生产并签发修理企业证书
  • 为确保维修企业当前状态和复核规定要求而进行的技术审核,以便延长前发的维修公司证书;
  • 维修企业确认其符合俄罗斯直升机公司补充要求,签署合作协议后,发给认证维修企业证书。

 

维修企业拿到在设计方(定型证书持有者)和制造方(如有必要)参加下完成的技术审核结果证书之后,由俄罗斯直升机公司核准。

根据2018年5月23日83-УК号俄罗斯直升机股份公司的指令,组织直升机维修生产和技术审核程序扩展到了进行军用直升机大修的维修企业。

不论其法律地位,部门属性和所有形式,直升机维修企均可得到俄罗斯直升机公司的批准。

对于任何直升机维修企业展开核准程序可行性由俄罗斯直升机控股公司有权根据市场情况独立确定。

 

 

服务中心认证审核

2019年6月10日根据俄罗斯直升机股份公司 112-УК号指令 «关于直升机服务中心认证审核条例»生效。该条例规定俄罗斯直升机股份公司与服务中心在下列方面的合作: 职认证申请审核计划、方法、程序,完成技术考察,后续的认证,签约合伙人条约。该条例还规定俄罗斯直升机股份公司认证过程中对于服务中心所提的要求

该条例规定的认证程序目的是提高俄罗斯制造的直升机和直升机陪部件维护、监管、售后跟踪、在售后服务领域适航型手段保证的质量。

认证工作致力于主要目的如下:

  • 对于所有的服务中心统一技术服务质量标准推广;
  • 开展旨在顺利完成认证程序的组织、经济和技术措施(工作);
  • 评估售后服务中心是否符合俄罗斯直升机公司对于认证企业的要求;
  • 通过俄罗斯直升机公司定期(或非定期)考察服务中心活动观察.

                                    РЕЕСТР ОДОБРЕННЫХ АВИАРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Авиаремонтное предприятие

Назначение вертолета

№ свидетельства

Срок действия

Типы вертолетов

Российская Федерация

АО «150 АРЗ»

Гражданские ВС
№ 043/01Ми-2022
до 28.11.2024

Ми-8МТВ-1

 

АО "356 АРЗ"

Гражданские ВС

№ 041/01Ми-2022

до 03.11.2024

Ми-8Т,П,ПС

Ми-17

Ми-8МТВ-1

Ми-17-1В

Ми-8АМТ

Ми-171

Ми-172

АО «419 АРЗ»

Гражданские ВС

№ 005/01Ка-2022

до 15.09.2024
 

Гражданские ВС

№ 042/01Ми-2022

до 28.08.2024

Ми-8Т,П,ПС

Ми-8МТВ-1

Ми-17-1В

Ми-17

Ми-171

АО «810 АРЗ»

Гражданские ВС

№ 040/01Ми-2022

до 03.11.2024

Ми-8

Ми-8МТ

Ми-17

Ми-8МТВ-1

Ми-8АМТ

Ми-171

Ми-171Е

АО «НАРЗ»

Гражданские ВС

№ 039/01Ми-2022

до 22.07.2024

Ми-8

Ми-17

Ми-8МТВ-1

Ми-17-1В

Ми-8АМТ

Ми-171(Е)

Ми-172

Ми-26Т

АО ОКБ «Ростов-Миль»

Гражданские ВС

№ 034/01Ми-2021

до 29.04.2023

Ми-26Т

Республика Беларусь

JSC "558 ARP"

Гражданские ВС

№ 038/01Ми-2022

до 11.10.2023

Ми-8Т,П,ПС

Ми-8МТВ-1

Ми-17

Ми-17-1В

Социалистическая Республика Вьетнам

«HELICOPTER TECHNICAL SERVICE COMPANНY» (HELITECHCO)

Гражданские ВС

№ 035/01Ми-2021

до 24.05.2023

Ми-8Т (П, ПС)

Ми-8МТВ-1

Ми-17

Ми-17-1В

Ми-172

Республика Казахстан

АО «Авиаремонтный завод № 405»

Гражданские ВС

№ 033/01Ми-2021

до 15.12.2022

(продлено до 15.03.2023

Ми-8Т,П,ПС

Ми-8МТВ-1

Ми-17

Ми-17-1В

Ми-172

Ми-8АМТ

Ми-171(Е)

                                           РЕЕСТР АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр

Назначение вертолета

№ свидетельства

Срок действия

Типы вертолетов

 Республика Корея

RH Focus Corp.

№ АСЦ-0002-2021

до 26.09.2023

Ka-32T/C

Ka-32A

Ka-32A4

Ka-32A11BC

Ми-172